Rzeczoznawca majÄ卼kowy Ostr贸da

Poni偶ej przedstawiam Pa艅stwu artyku艂 “Definicje AC” z cyklu artyku艂贸w: Rzeczoznawca majÄ卼kowy Olsztyn.

Autocasco (AC) – dobrowolne ubezpieczenie majÄ卼kowe od wynik贸w uszkodzenia, zniszczenia oraz kradzie偶y, majÄ卌e za przedmiot auta. Celem ubezpieczenia jest kompensata finansowych owoc贸w szkody. Ubezpieczenie AUTO-CASCO w tzw. klasach poszerzonych zdo艂a poza tym zawieraÄ ochronÄ np. kradzie偶, czy te偶 skutki wandalizmu 鈥 innymi s艂owy sytuacje, na kt贸re ubezpieczony nie mia艂 du偶ego wp艂ywu.

AC Cars – angielski fabrykant aut. PrzedsiÄ檅iorstwo ustanowione przesz艂o 100 lat temu zajmuje siÄ produkcjÄ w szczeg贸lno艣ci aut sportowych. NajogromniejszÄ gloriÄ zdoby艂o dziÄ檏i wariantowi AC Cobra oraz AC Ace. Organizacja AC zosta艂a ustanowiona ju偶 w 1901 roku, w 2005 przenios艂a siÄ na MaltÄ i do ko艅ca roku 2008 sporzÄ卍za艂a tam w niewielkiej liczbie egzemplarzy model Cobra. Od poczÄ卼ku 2009 roku auta marki AC sÄ wytwarzane w Niemczech przez organizacjÄ Gullwing GmbH. Bie偶Ä卌y model nazywa siÄ Mark VI (dostÄ檖ny z silnikami o mocy 437-647 KM).

Adult contemporary (AC) 鈥 tytu艂 muzycznego formatu radiowego, jaka w wolnym t艂umaczeniu oznacza “wsp贸艂czesnÄ muzykÄ rozrywkowÄ dla doros艂ego s艂uchacza”. GrupÄ docelowÄ formatu sÄ kobiety oraz mÄ櫯糲zy藕ni w wieku 30-54 lat. Format AC ukazuje muzykÄ z wielorakich typ贸w od lat 70 po wsp贸艂czesne, przy czym kompletnie unika bu艅czucznej muzyki (np. hard rocka, heavy metalu lub hip-hopu), muzyki adresowanej do m艂odzie偶y i nastolatk贸w, a tak偶e muzyki techno i dance. Podrodzaje formatu AC: hot adult contemporary (hot AC); soft adult contemporary (soft AC); mainstream adult contemporary (mainstream AC); urban adult contemporary (urban AC); rhythmic adult contemporary (rhytmic AC).

Air Canada (AC) 鈥 kanadyjska narodowa linia lotnicza z siedzibÄ w Montrealu oferuje loty na trasach do 240 miast. Bie偶Ä卌y sk艂ad floty liczy 325 samolot贸w. Powsta艂a w 1937 roku jako czÄ櫯Ä innej firmy, a w 1964 roku zosta艂a narodowÄ liniÄ Kanady. Air Canada jest dziewiÄ卼Ä co do miary pasa偶erskÄ liniÄ lotniczÄ na 艣wiecie pod wzglÄ檇em rozmiar贸w floty. W 2006 roku skorzysta艂o z niej 34 mln pasa偶er贸w. Cz艂onek i jeden z za艂o偶ycieli sojuszu Star Alliance.

Aksjomat wyboru (ozn. AC od ang. Axiom of Choice) 鈥 jeden z aksjomat贸w teorii mnogo艣ci m贸wiÄ卌y o mo偶liwo艣ci przyrzÄ卍zenia zbioru (nazywanego selektorem) obejmujÄ卌ego gruntownie po jednym fragmencie z ka偶dego zbioru nale偶Ä卌ego do rodziny niepustych zbior贸w roz艂Ä卌znych. Powszechnie przyjmowane aksjomaty Zermelo-Fraenkela (ZF) teorii mnogo艣ci rozszerzone o AC nazywa siÄ najczÄ櫯沜iej skr贸tem ZFC. Aksjomat ten jest niezale偶ny ZF 鈥 mo偶na dodatkowo rozwa偶aÄ modele teorii mnogo艣ci oparte na ZF, w jakich przyjÄ檛o negacjÄ AC. Z tego powodu choÄ gros matematyk贸w uznaje oraz u偶ytkuje aksjomat wyboru, to w dowodach twierdze艅 go wykorzystujÄ卌ych przyjÄ櫯俹 siÄ jednak zaznaczaÄ ten fakt 鈥 dowody te nazywa siÄ nieefektywnymi; na og贸艂 sÄ one tak偶e niekonstruktywne, bo m贸wiÄ czÄ檚to wy艂Ä卌znie o istnieniu konkretnego obiektu, jednak nie wskazujÄ go (nie podajÄ konstrukcji; por. intuicjonizm). W wypadku ograniczenia siÄ do sko艅czonych rodzin zbior贸w aksjomat wyboru jest trywialny (wynika z innych aksjomat贸w); zaimplementowany dla niesko艅czonych rodzin zbior贸w r贸wnie偶 wydaje siÄ intuicyjny, aczkolwiek jego konsekwencje bywajÄ imponujÄ卌e, np. Stefan Banach oraz Alfred Tarski korzystajÄ卌 z AC dowiedli twierdzenie o paradoksalnym rozk艂adzie kuli (m贸wiÄ卌e o mo偶liwo艣ci rozk艂adu kuli w tr贸jwymiarowej przestrzeni euklidesowej na sze艣Ä czÄ櫯沜i, z jakich idzie z艂o偶yÄ, korzystajÄ卌 jedynie z obrot贸w i przesuniÄÄ, dwie kule o 艣rednicy r贸wnej 艣rednicy kuli wyj艣ciowej).

Aktyn (AC, 艂ac. actinium) 鈥 kr贸tkotrwa艂y pierwiastek chemiczny kwalifikowany do aktynowc贸w lub skandowc贸w. Aktyn jest bardzo aktywny chemicznie i ma wysokÄ radiotoksyczno艣Ä. MiÄ檇zynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP) wyznacza艂a dopuszczalnÄ ilo艣Ä 227AC w organizmie cz艂owieka na 1 kBq, a ko艣Ä jako narzÄ卍 krytyczny. Na powietrzu 艂atwo siÄ utlenia. Rozpuszcza siÄ w kwasie solnym i azotowym. ZwiÄ厇ki aktynu sÄ izoelektronowe z analogicznymi zwiÄ厇kami lantanu 鈥 sole lantanu u偶ytkuje siÄ jako no艣niki aktynu. Nazwa pochodzi od greckiego s艂owa aktinos wskazujÄ卌ego promie艅. Francuski chemik Andr茅-Louis Debierne odkry艂 aktyn w 1899 roku na podstawie stwierdzenia promieniowania (stÄ卍 nazwa) jonizujÄ卌ego oraz widzialnego (niebieskawego) i wydzielania energii termicznej w przesÄ卌zach otrzymanych od Pierre’a i Marii Curie. W tym samym okresie, co Debierne, odkry艂 ten pierwiastek chemik niemiecki Friedrich Otto Giesel, kt贸ry sugerowa艂 nieuznanÄ nazwÄ emanium (艂ac. emanare 鈥 szerzyÄ siÄ, rozp艂ywaÄ siÄ, emanowaÄ).

Ante Christum (AC) czyli before Christ – przed naszÄ erÄ (p.n.e.) – wypowiedzenie i skr贸t stosowane w jÄ檢yku polskim, wskazujÄ卌e datÄ przed poczÄ卼kiem ery chrze艣cija艅skiej, kt贸ry wiÄ厇any jest z datÄ narodzenia Jezusa Chrystusa. Odpowiada on 艂aci艅skiemu skr贸towi AC, czyli ante Christum albo angielskiemu B.C. lub BC, czyli before Christ (pol. “przed Chrystusem”). Pod koniec XVIII wieku do nazwania roku przed datÄ narodzenia Chrystusa stosowano skr贸t A.CHr.n. (Ante Christum natum). Na potrzeby historii oraz astronomii daty wszystkich wydarze艅 z tego okresu sÄ umownie podawane wed艂ug kalendarza julia艅skiego. Natomiast astronomowie, odmiennie ani偶eli historycy, pos艂ugujÄ siÄ, wprowadzonÄ w 1740 przez Cassiniego, notacjÄ (rachubÄ) uwzglÄ檇niajÄ卌Ä rok 0 (zerowy). Numer roku, wg tej notacji, opatruje siÄ znakiem 鈥 (minus). Symbolizuje to, 偶e rok 1 p.n.e. w historii, jest rokiem 0 w astronomii, rok 2 p.n.e. w historii jest rokiem -1 w astronomii itd.

Cyjanowod贸r 鈥 Oznaczenie wojskowe “AC” – nieorganiczny zwiÄ厇ek chemiczny zbudowany z wodoru, wÄ檊la i azotu. Jest mocno toksyczny (dawka 艣miertelna wynosi ok. 50-60 mg). W temperaturze pokojowej jest to bezbarwna, swobodnie parujÄ卌a ciecz o silnym zapachu gorzkich migda艂贸w, jaki mo偶e byÄ jednak niewyczuwalny przez niekt贸re osoby. Z wodÄ tworzy stosunkowo s艂aby kwas cyjanowodorowy, kt贸rego sole noszÄ nazwÄ cyjank贸w.

PrÄ卍 przemienny (ang. alternating current, AC) 鈥 charakterystyczny przypadek prÄ卍u elektrycznego okresowo zmiennego, w jakim warto艣ci chwilowe ulegajÄ zmianom w powtarzalny, okresowy spos贸b, z wychwyconÄ czÄ檚totliwo艣ciÄ. Warto艣ci chwilowe natÄ櫯糴nia prÄ卍u przemiennego przyjmujÄ naprzemiennie warto艣ci dodatnie oraz ujemne (w nastÄ檖stwie tego nazwa przemienny). Przewa偶nie po偶Ä卍anym jest, 偶eby warto艣Ä 艣rednia ca艂ookresowa (tzn. sk艂adowa sta艂a) wynosi艂a zero. Stosunkowo najwiÄ檏sze znaczenie praktyczne majÄ prÄ卍 i napiÄ檆ie o przebiegu sinusoidalnym. Dlatego te偶, w 偶argonie technicznym po wielokroÄ nazwa prÄ卍 przemienny znaczy po prostu prÄ卍 sinusoidalny. Je艣li zak艂贸cenia albo nieliniowo艣Ä powodujÄ zdeformowanie sinusoidalnego szkicu, w贸wczas taki niesinusoidalny przebieg nosi nazwÄ przebiegu odkszta艂conego.

Artikel empfehlen
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr dar眉ber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.